Tag: Coach (Page 1 of 2)

AfternoonTea: Mod & Coaching

Jag var en av sju coacher som tillsammans med Marknadsföreningen anordnade AfternoonTea: Mod & Coaching på SHIP i Helsingborg.

Coaching – seriöst eller bondfångeri?
Är coaching något att använda i företaget? Vill du bli modigare? I en Workshop med sju coacher får du prova på att coacha och bli coachad. Temat för eftermiddagen är mod. Sofia Sievertsdotter presenterar utifrån sin senaste bok ”Modig” ett antal frågor som coachingen sedan utgår ifrån.

De sju coacherna var Lasse Svedenstedt, Desirée Allard, Sofia Sivertsdotter, Evalena Östensson, Eva Lindstedt, Agneta Hiller och jag. Drygt trettio personer kom till mötet, trots vinterväder. Efter att Sofia pratat om mod och sin bok delade vi upp oss med en coach per bord för samtal runt vad mod innebär.

Vi coacher skapade en gemensam presentation till mötet, hämta som PDF-fil.

Inspiration för coacher

Coaches Mojo Newsletter är var ett nyhetsbrev som jag tycker är inspirerande, en gång i veckan får man en PDF-fil på 5-6 sidor. Colin har en bra blandning på innehållet. Det finns provexemplar och där står också hur man anmäler sig.

Coaches Mojo is not for everyone. It’s for those who don’t like to to sit still with the same old thinking, and want to find new and better ways to improve every part of their world. Coaches Mojo is dedicated to the people that are prepared to roll up their sleeves and take action. Its for those restless people who like to go against the grain to succeed + that means those that are or want to be MOTIVATED.

Jag har en artikel med i det nummer som gavs ut den 26 maj. Det fanns via länken ovan eller Coaches Mojo Newsletter May 26, 2009 (PDF).

Är coachning manipulation?

Dagens Nyheter har en artikel om När frågorna gör dig till marionett. Artikeln är hämtad från Chef.se och handlar om den danske filosofen Finn Janning som hävdar att coachning är ingenting annat än ren manipulation. Men artikeln handlar inte om coachning utan om coachande ledarskap.

Trots likheten i benämning så finns en väsentlig skillnad, det är vems agenda som gäller. Vid coaching är det klienten som helt styr vilka ämnen och mål som ska diskuteras. Coachande ledarskap innebär att ledarens (företagets) agenda gäller, medarbetaren är styrd.

Se även: Skilj på coaching och coachande ledarskap.

Mentor, coach, coachande ledare

I en annonsbilaga från utbildning.se finns en bra beskrivning av mentorskap, individuell coaching och coachande ledarskap. Jag använder delar av deras text nedan.

Mentorskap handlar om att en mer erfaren person, ofta inom samma yrke, ger tips och råd.

Coachande ledarskap är att som chef stötta medarbetaren att ta fram sin kunskap, kreativitet och sina idéer för att på så sätt hitta egna lösningar på sina problem. Här är det chefen (företaget) som bestämmer vad coachingen ska avse.

Professionell coaching kan avse individ eller grupp. Det handlar om att en coach hjälper någon att utvecklas personligt eller yrkesmässigt och att nå vissa utvecklingsmål. Coachen ger inte råd eller egna lösningar utan lyssnar in personen som coachas. Det är den som blir coachad som bestämmer vad coachingen ska avse.

Jag arbetar som professionell coach och jag tycker att det är viktigt att skilja på coaching och coachande ledarskap.

Supervision – coachande handledning

Dagens frukostmöte hos CoachCompanion var om Supervision – coachande handledning. Britt Weide, utbildad hos Coaching Supervision Academy, pratade kring supervision. På svenska är det handledning av coacher, man coachas kring arbetet med en klient.

Vi kom in på skillnaden mellan mentorcoach och supervision.
Mentorcoach = coachar en coach i coachrollen.
Coach supervisor = handleder coachen i klientarbete, alltså tredje person.

Som avslutning på mötet kördes ett exempel, Britt hade supervision av en coach. Även om det bara var cirka 15 minuter märktes det hur effektivt handledning är när det gäller att komma vidare i coachprocessen.

Coachning eller manipulation?

Chef har en artikel om Coachning eller manipulation?. Artikeln inleds med följande:

Coachning är förföriskt. Öppna frågor och informell dialog ger en känsla av ett ärligt intresse. Men i själva verket är coachning ingenting annat än ren manipulation, hävdar danske filosofen Finn Janning.

Lite längre ner i texten står det:

När vi coachar medarbetare eller chefer inom en organisation blir syftet att de ska fungera optimalt i linje med verksamhetens mål.
Det handlar om coachning inom givna ramar, inte alls om att medarbetarna själva ska driva sin egen utveckling fullt ut.

Artikeln handlar – som jag ser det – inte om coaching utan om coachande ledarskap. Och då ligger manipulation nära till hands, det är chefen (företaget) som sätter ramarna. Vid professionel coaching är det klienten som bestämmer ramarna, det är en mycket väsentlig skillnad.

CoachCompanion hade öppet hus

CoachCompanion är det nya namnet för CoachCompagniet. Idag var det öppet hus med olika aktiviteter för att fira det nya namnet och de nya lokalerna på Slottsgatan.

Jag var där och passade på att vara med på ett seminarium om bildcoaching som hölls av Anna-Lena Smith. Det var intressant att se en kort coachingsession där klientens bilder användes som ett aktivt redskap i processen. Förutom seminariet så träffade jag en del bekanta, det är alltid trevligt med en pratstund.

Skilj på coaching och coachande ledarskap

Både coaching och coachande ledarskap blir mer och mer populärt. Trots likheten i benämning så finns en mycket viktig skillnad. Det är vems agenda som gäller. Vid coaching gäller alltid klientens agenda, klienten styr vilka ämnen och mål som ska diskuteras. Coachande ledarskap innebär att ledarens (företagets) agenda gäller.

En annan skillnad är sekretess och öppenhet. En coach arbetar under sekretess, klienten kan känna förtroende och vara öppen. Det är inte lika naturligt att vara öppen i samtal med sin chef.

På Chef finns en artikel om Därför ska du vara en coachande ledare. Där skriver man så här:

Coachande ledarskap är att som chef ställa frågor och stötta medarbetaren att hitta egna lösningar i stället för att säga »gör så här«. Den coachande ledaren ger inte råd, men finns till hands som ett bollplank. Hon lyssnar efter medarbetarens inneboende kunskap och idéer.

Individuell coachning är att som professionell coach hjälpa en person att till exempel utvecklas i den egna yrkesrollen eller att nå vissa utvecklingsmål. Coachen ger inte heller råd, utan lyssnar in personen som coachas.

Jag saknar preciseringen av vems agenda som gäller. Coachande ledarskap är inte samma sak som coaching. Medarbetaren (klienten) blir styrd genom att vid coachande ledarskap är det chefens (företagets) agenda som gäller.

Jag är diplomerad coach!

Idag fick jag mitt diplom som bevis på att jag klarat coachutbildningen hos CoachCompagniet i Malmö. Det innebär att jag är en professionell coach. Var och en av oss gjorde en femton minuters coaching session som skulle täcka kärnkompetenserna. Detta gjordes inför två certifierade coacher som bedömde oss.

Coachutbildningen är godkänd av ICF och innehöll sextionio lektionstimmar, övning i de elva kärnkompetenserna, en egen utbildningscoach, hemarbete och övningsklienter. Kursschemat var två dagar per månad under augusti till november plus diplomerinsgdagen. Mellan kursmodulerna hade vi möten med våra övingsklienter och vår egen utbildningscoach. Det har tagit mycket tid och energi men är väl värt det!

Från diplomeringen den 29 november 2007.
Jag fick följande omdöme efter coachingsession:

Du håller dig i bakgrunden och sprider ett lugn i coachingen. Starkt klientfokus. Via kraftfulla frågor sovrar du ut med klienten. Du utforskar olika vägar, testar vilja och villighet. Mästare på att hålla klientens agenda. Du är en resonerande coach som känner in.
Anna-Lena Smith, ICF ACC certifierad coach, och Rachid Toufik, ICF ACC certifierad coach.

« Older posts

© 2024

Theme by Anders NorenUp ↑