Både coaching och coachande ledarskap blir mer och mer populärt. Trots likheten i benämning så finns en mycket viktig skillnad. Det är vems agenda som gäller. Vid coaching gäller alltid klientens agenda, klienten styr vilka ämnen och mål som ska diskuteras. Coachande ledarskap innebär att ledarens (företagets) agenda gäller.

En annan skillnad är sekretess och öppenhet. En coach arbetar under sekretess, klienten kan känna förtroende och vara öppen. Det är inte lika naturligt att vara öppen i samtal med sin chef.

På Chef finns en artikel om Därför ska du vara en coachande ledare. Där skriver man så här:

Coachande ledarskap är att som chef ställa frågor och stötta medarbetaren att hitta egna lösningar i stället för att säga »gör så här«. Den coachande ledaren ger inte råd, men finns till hands som ett bollplank. Hon lyssnar efter medarbetarens inneboende kunskap och idéer.

Individuell coachning är att som professionell coach hjälpa en person att till exempel utvecklas i den egna yrkesrollen eller att nå vissa utvecklingsmål. Coachen ger inte heller råd, utan lyssnar in personen som coachas.

Jag saknar preciseringen av vems agenda som gäller. Coachande ledarskap är inte samma sak som coaching. Medarbetaren (klienten) blir styrd genom att vid coachande ledarskap är det chefens (företagets) agenda som gäller.